Charakterizácia mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných zo zubnej drene

Authors: Katarína Benejová 1    Veronika Altanerová 1    Čestmír Altaner 1,2   
1 Centrum bunkovej terapie a regeneratívnej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava    2 Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1100
ISBN: 978-80-970712-6-4

V posledných rokoch sa upriamuje pozornosť na výskum mezenchymálnych kmeňových buniek a ich využitia v regeneratívnej medicíne. Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC)  sú charakteristické schopnosťou sebaobnovy, adhézie na podklad, diferenciácie na tri línie buniek - adipocyty, chondrocyty a osteoblasty, a tiež produkcie širokej škály signálnych molekúl ako sú cytokíny, rastové faktory a imunomodulačné molekuly. Dajú sa izolovať zo širokého spektra tkanív, najčastejšie z tukového tkaniva, kostnej drene, pupočníkového tkaniva a najnovšie aj zo zubnej drene. Vďaka týmto vlastnostiam sa MSC ukazujú ako účinný nástroj pri terapii rôznych typov ochorení, čo potvrdzuje aj nárast klinických štúdii za využitia MSC

Naším cieľom bolo zaviesť metodiku izolácie a charakterizácie MSC zo zubnej drene a porovnať  génovú expresiu vybraných pluripotetných faktorov medzi MSC pochádzajúcimi zo zubnej drene a MSC pochádzajúcich z iných zdrojov.

MSC so zubnej drene boli izolované vo forme explantátov adherovaných na plastové kultivačné misky. Diferenciačné analýzy a príprava bunkových lyzátov pre analýzu génovej expresie boli uskutočnené v skorých pasážach.  Na základe našich výsledkov, MSC izolované zo zubnej drene boli schopné diferencovať  v  osteogénnu, adipogénnu aj chondrogénnu líniu, pričom schopnosť diferencovať v osteoblasty in vitro si zachovali aj vo vysokých pasážach.  Analýza génovej expresie preukázala vyššiu expresiu E-cadherinu, GSC (Goosecoid),
PDX-1/IPF1 a SOX2 v porovnaní s expresiou týchto génov u MSC izolovaných z kostnej drene, tukového tkaniva a tkaniva pupočníka. Na druhej strane ukázala nižšiu expresiu  génov Snail, SOX17 OCT3/4 v rovnakom porovnaní. E-cadherin a transkripčný faktor Snail sú špecifické markery pre epiteliálno-mezenchymálny prechod, GSC zohráva úlohu v rannej embryogenéze hlavy a rebrových oblúkov a SOX2 plní funkciu v neurálnom vývine. Naše výsledky naznačujú, že MSC izolované zo zubnej drene by mohli byť schopné neurálnej diferenciácie či kostnej regenerácie. V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na podrobnejšie analýzy, ktoré by tieto výsledky mohli upresniť.

Táto štúdia bola finančne podporená grantovým projektom Ligy proti rakovine