Angiopedia - Interaktívny 3D atlas cievneho systému (www.skeletopedia.sk)

Authors: Tomáš Havran 1    Michal Slabej 1    Peter Šulík 2   
1 Lekárska fakulta UK, Bratislava    2 FMFI Aplikovaná informatika   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 1088
ISBN: 978-80-970712-6-4

Súčasťou teoretickej časti výučby anatómie, konkrétne cievneho systému, je v súčasnosti na lekárskej fakulte výklad na prednáškach a vzdelávanie formou samoštúdia, kde sú hlavným zdrojom poznatkov atlasy s fotografiami alebo kresbami a knihy s písaným textom. V praktickej časti má študent možnosť študovať cievy na kadáveroch.

Problematickou časťou teoretického vzdelávacieho procesu je, že cievy, ktoré musí budúci lekár perfektne ovládať sú veľmi náročné na predstavu. Atlasy poskytujú iba 2D obrazy, no kľúčové pre študenta je, aby sa vedel orientovať v priestore. Tento model štúdia sa po desaťročia nijako výraznejšie nezmenil aj napriek významnému technologickému pokroku.
Nakoľko je štúdium finančne nákladné práve kvôli údržbe a získavaniu kadáverov počet praktických cvičení je limitovaný a študent nemá možnosť vrátiť sa ku kadáveru kedykoľvek to štúdium vyžaduje.

Nakoľko sme si vedomí modernými postupmi, ktoré sa vo svete pri štúdiu medicíny využívajú, aj my posúvame štúdium na našej fakulte o priečku vyššie. Preto sme rozhodli využiť možnosti 3D vizualizácie, ktoré sú názornejšie než stáročia využívané a dnes už zastarané listové atlasy. Taktiež budeme pomocou metódy 3D tlače vytvárať kvalitné fyzické modely cievnych systémov, ktoré boli doteraz pre študentov vždy problematické na pochopenie.

Materiál, modely cievnych zásobení vytvárame v grafickom editore Blender podľa dostupnej anatomickej literatúry(1)(2)(3). Pri tvorbe týchto polygonálnych objektov využívame ako šablónu, pre lepšiu orientáciu v priestore, modely kostí zo stránky www.skeletopedia.sk (predchádzajúci projekt tej istej skupiny autorov).

Tieto modely budú študentom pre potreby vzdelávania voľne dostupné na špeciálnej stránke venovanej angiológii. V prípade, že sa študent aktuálne nenachádza v škole, ale má potrebu si opakovať cievy na skúšku, môže sa na túto stránku bezplatne pripojiť a tieto databázy využívať.

Ďalšou fázou projektu je zakúpenie 3D tlačiarne, pomocou ktorej budeme môcť tlačiť fyzické 3D modely cievnych pletení, či už vytvorené umelo alebo pomocou elektronickej diagnostickej techniky (napr. CT, RTG)  do plastového materiálu. 3D tlačiareň poskytne Anatomickému ústavu značnú výhodu pri zhotovovaní nových fyzických modelov pre výučbu.

Fyzické modely vytlačené na 3D tlačiarni sú plastovými kópiami polygonálnych objektov na virtuálnej úrovni. V princípe platí, že všetko, čo sa dá navrhnúť v grafickom 3D editore dokáže 3D tlačiareň vytlačiť. Výsledným produktom v tomto prípade bude sústava ciev pre potreby výučby angiológie pre študentov všeobecného alebo zubného lekárstva.

Cieľom nášho projektu je dať vyučujúcim možnosť využiť pri výklade názornejšie pomôcky, ktoré môžu výučbový proces zjednodušiť a študentovi možnosť kvalitne sa pripraviť na skúšku anatómie pomocou názorných modelov. Keď študent drží takýto model, vie sa zorientovať oveľa rýchlejšie ako pomocou atlasov, či kníh. Takýto poznatok je kvalitnejší a dlhšie trvajúci. Lebo ako tvrdíme, lepšie raz držať ako desaťkrát vidieť, či stokrát počuť. 

V prípade, že sa študent nenachádza v budove školy, bude si môcť tieto cievne vetvenia pozrieť na internetovej stránke. Keďže to však nebudú obrázky, ale virtuálne 3D modely, tak aj tento spôsob výučby je ďaleko hodnotnejší ako doterajšie formy.  Štruktúry budú zároveň niesť svoje názvy vo forme interaktívnych anotácii a na stránke bude možnosť aj testovať nadobudnuté vedomosti.

Veríme, že väčšina študentov uvíta zmenu v prístupe výučby, hlavne kvôli času, ktorý im tieto modely ušetria. Navyše zakúpenie 3D tlačiarne pre Anatomický ústav, nie je záležitosťou pre jeden projekt, ale takýto nástroj ponúkne mnoho možností pre vedeckú sebarealizáciu aj nasledujúcich generácii študentov. Nie je to teda materiál len pre jednorazové využitie, ale je to nástroj, ktorý sa bude môcť opätovne použiť pre množstvo nových projektov.

Stránka venovaná Angiopedii je momentálne ešte vo výstavbe a bude zverejnená čoskoro. Pre lepšiu predstavu môžete zatiaľ navstíviť stránku www.skeletopedia.sk . 

Táto práca je čiastočne finančne zastrešená grantovým programom Kvalita vzdelávania 2013, Nadácie Tatra Banka.
1. Netter, FH. Netter’s atlas of human anatomy. 5th edition. Elsevier. 2010.
2. Čihák, Radomír. Anatomie 3, Druhé, upravené a doplněné vydání. Grada. 2011.
3. Mráz, Peter. Anatómia ľudského tela 1. Bratislava. SAP. 2004.