Kombinovaný účinok biologicky aktívnych fosfolipidov a temozolomidu na prežívanie bunkovej línie T98G

Authors: Eva Blahovcová 1    Henrieta Škovierová 1    Radovan Murín 1    Dušan Dobrota 1    Jozef Hatok 1   
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1087
ISBN: 978-80-970712-6-4

Biologicky aktívne fosfolipidy (BAF®) a od nich odvodené deriváty sa využívajú ako podporná liečba už niekoľko desaťročí v klinickej praxi. Popisovaný je ich pozitívny vplyv v liečbe nádorových ochorení, avšak mechanizmus ich účinku nie je presne známy1. V klinickej praxi sa na liečbu multiformného glioblastómu využíva chemoterapeutická alkylačná látka TMZ2. V našej štúdii sme sledovali prežívanie buniek ľudskej glioblastómovej bunkovej línie T98G pri kultivácii s rôznymi koncentráciami BAF® a temozolomidu (TMZ), ako aj kombináciu ich pôsobenia.

Pomocou cytotoxického metyl-tiazol tetrazoliového (MTT) testu3 sme stanovili prežívanie buniek kultivovaných s neaktívnou (N-BAF®) a aktívnou (A-BAF®) formou BAF® v porovnaní s intaktnou kontrolou (IC). Prežívanie buniek a inhibičné pôsobenie A-BAF® sme potvrdili pomocou histologického (May-Grünwald /Giemsa-Romanowski) a fluorescenčného (DAPI) farbenia.

V druhej časti pokusov sme testovali vplyv TMZ na bunkovú líniu T98G po pôsobení BAF®. Bunky sme predovplyvnili 24 hodín BAF® (0,05%) a následne 48 hodín rôznymi koncentráciami TMZ. Na základe výsledkov MTT testu sme zaznamenali významne znížené prežívanie buniek pri kombinácii pôsobenia A-BAF® a TMZ v porovnaní s IC alebo kombináciou N- BAF® a TMZ.

Výsledky našej štúdie poukazujú na inhibičný efekt pri kultivácii bunkovej línie T98G s A-BAF® po 24 hodinách. Ovplyvnenie glioblastómových buniek in vitro s A-BAF® (0,05%) zvyšuje ich citlivosť oproti TMZ pri najnižšej koncentrácii cytostatika (31,3 µg/ml). Kombinácia A-BAF® (0,05%) a TMZ in vitro je účinnejšia ako podanie samotnej cytostatickej látky. Zmes biologicky aktívnych fosfolipidov A-BAF® má protinádorový účinok a zvyšuje citlivosť glioblastómových buniek na TMZ. Na určenie mechanizmu pôsobenia biologicky aktívnych fosfolipidov je potrebné uskutočniť ďalšie experimenty na molekulovej úrovni.

Práca bola podporená grantom APVV-0224-12, projektom "Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET) ", ITMS:26220120053, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spoločnosťou Areko spol. s r.o. Praha 4 CZ.
1 Küllenberg D, Taylor LA., Schneider M, Massing U. (2012) Health effects of dietary phospholipids. Lipids Health Dis, 11: 3.
2 Zhang J, Stevens MF, Bradshaw TD. (2012) Temozolomide: mechnisms of action, repair and resistance. Curr. Mol. Pharmacol, 5(1): 102-114.
3 Mosmann T. (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assay. J Immunol Methods, 65: 55-63.