Pohlavné rozdiely v endotelovej funkcii v modeloch primárnej (pre)hypertenzie u juvenilných potkanov – BHR a SHR

Authors: Naďa Sárkoziová 1    Angelika Púzserová 2    Peter Bališ 2    Peter Slezák 2,3    Iveta Bernatova 2   
1 Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava    2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava    3 Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 1080
ISBN: 978-80-970712-6-4

Výskumy využívajúce zvieracie experimentálne modely, ale aj klinický výskum naznačili, že pri zvýšení krvného tlaku (TK) dochádza k endotelovej dysfunkcii - stavu pri ktorom je porucha endotelu, vedúca k poruche vazodilatácie so sklonom k vazokonstrikcii. Pohlavné rozdiely vo funkcii endotelu v animálnych modeloch hypertenzie a prehypertenzie však neboli doteraz presne objasnené, hlavne v začiatkoch pohlavného dozrievania (5.-8. týždeň). Cieľom práce bolo preto zistiť zmeny vo funkcii endotelu mladých, 7-týždňových potkanov - normotenzných a dedične zaťažených hypertenziou v závislosti od pohlavia.

V tejto práci sme použili mladé (7-týždňové) samce a samice normotenzných Wistar-Kyoto (WKY), hranične hypertenzných (BHR, F1 generácia SHR matky a WKY otca) a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov. TK bol meraný pletyzmograficky. Aktivitu syntázy oxidu dusnatého (NOS) sme merali na základe konverzie značeného [3H]-L-arginínu v aorte. Funkcia ciev sa hodnotila in vitro na prstencoch stehenných artérií (a. femoralis) pomocou myografu. Hodnotili sa celkové vazorelaxačné odpovede na acetylcholín (ACh). Následne boli sledované jednotlivé zložky vazorelaxácie, t.j. relaxácia závislá a nezávislá od oxidu dusnatého (NO).

Nezistili sme pohlavné rozdiely v TK u mladých WKY a SHR potkanov, avšak samice BHR mali signifikantne nižší TK v porovnaní so samcami BHR. Hmotnosť tela bola menšia u WKY, BHR ako aj SHR samíc v porovnaní so samcami. Nezistili sme však pohlavné rozdiely v aktivite NOS, celkovej relaxácii závislej od endotelu vyvolanej ACh a jej jednotlivých komponent - NO-závislej a NO-nezávislej zložky relaxácie.

Naše výsledky nepreukázali rozdiely vo funkcii endotelu a. femoralis medzi pohlaviami u mladých 7-týždňových potkanov normotenzných a dedične zaťažených hypertenziou napriek zisteným rozdielom v telesných hmotnostiach a tlaku krvi u hranične hypertenzných potkanov.

Práca vznikla za finančnej podpory grantov APVV-0523-10 a VEGA 2/0084/14.