Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien

Authors: Kamila Bilská 1    Zuzana Šteffeková 2    Anna Birková 3    Mária Mareková 4    Terézia Kisková 5   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chirurgie, ortopédie a röntgenológie    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky    3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a Labmed, a.s.    4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a Labmed , a.s.    5 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1077
ISBN: 978-80-970712-6-4

Choroba mediálneho kompartmentu je najčastejšie pozorovanou formou dysplázie lakťového kĺbu, ktorá je vo všeobecnosti známa vývojom progresívnej osteoartrózy ako terminálneho štádia ochorenia (1). Je diagnostikovaná ako častá príčina krívania na hrudníkové končatiny u mladých psov stredných a veľkých plemien (2). Jedná sa o multifaktoriálne ochorenie s polygénnym typom dedičnosti s vyššou frekvenciou výskytu u niektorých plemien psov. Často je označovaná ako fragmentovaný processus coronoideus kvôli prítomnosti osteochondrotických fragmentov s typickou lokalizáciou na axiálnom/laterálnom okraji processus coronoideus medialis alebo jeho apexe (3). Choroba mediálneho kompartmentu predstavuje anatomickú skupinu týchto troch ochorení: fragmentovaný processus coronoideus medialis, osteochondrosis dissecans a lézie chrupky processus coronoideus medialis a trochlei humeru. Za skutočnú príčinu ochorenia je považované mechanické preťaženie v dôsledku kĺbovej inkongruity (4). Röntgenologická diagnóza tohto ochorenia býva obtiažna. Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu je teda sporná a zároveň ostáva výzvou, pretože neexistuje definitívny „gold standard“ test. Oblasťou zvýšeného záujmu pri hodnotení osteoartrózy je identifikácia molekulárnych biomarkerov degenerácie a syntézy chrupky. V súčasnosti sú popisované viaceré biomarkery osteoartrózy. Ideálny biomarker by pritom mal byť špecifický pre postihnuté tkanivo a patológiu a senzitívny na zmeny v progresii ochorenia alebo terapeutickej intervencie ako aj prognostický z hľadiska dôsledkov ochorenia. Je nepravdepodobné že jediný marker bude spĺňať všetky tieto kritériá pre stanovenie komplexnej diagnózy a sledovanie osteoartróza, preto sa hodnotenie viacerých markerov súčasne javí oveľa presnejším. Hodnotenie rozpadových produktov rozsiahlej extracelulárnej siete matrixu je logicky prístupný pre monitoring osteoartrózy (5). Pre náš experiment sme zvolili analýzu natívnej fluorescencie ako metódu vysoko citlivú, rýchlu, nenáročnú. Cieľom našej práce bolo zistiť diagnostický potenciál excitačno-emisných matríc pri včasnej diagnostike choroby mediálneho kompartmentu u predisponovaných plemien psov. V experimente sme použili 17 vzoriek synoviálnej tekutiny z lakťového kĺbu zvierat s diagnostikovanou chorobou mediálneho kompartmentu a 32 vzoriek zdravých zvierat. Experiment preukázal signifikantne vyššiu fluorescenciu vzoriek psov, u ktorých bola diagnostikovaná choroba mediálneho kompartmentu. Na základe dosiahnutých výsledkov predpokladáme možnosť využitia fluorescenčnej analýzy ako vhodnej diagnostickej metódy, ktorá by bola nápomocná pri včasnej diagnostike choroby mediálneho kompartmenu u psov.

VEGA 1/0115/14, VEGA 1/0731/13.
(1) Wind AP. Elbow dysplasia, In: Slatter D, ed. Textbook of small animal surgery, 2nd ed. Philadelphia: WB, Saunders Co, 1993, p. 1966 – 1977.
(2) Grondalen J, Grondalen T: Arthrosis in the elbow joint of young rapidly growing dogs, V A pathoanatomical investigation, Nordisk Veterinaer  Medicin, 33: 1981, p. 1 – 16.
(3) Haudiquet PR, Marcelline–Little DJ, Stebbins ME: Use of the distomedial - proximolateral  oblique radiographic view  of the  elbow joint  for examination of the medial coronoid process in dogs, American Journal of Veterinary Research, 63: 2002, p. 1000 – 1005.
(4) Samoy Y, Van Ryssen B, Van Caelenberg A, Gielen I, Van Vynckt D, Van Bree H, De Bacquer D, Peremans K: Single – phase bone scintigraphy in dogs with obscure lameness, Journal of Small Animal Practice, 49: 2008, p. 444 – 450.
(5) Garvican ER, Vaughan-Thomas A, Innes JF, Clegg PD: Biomarkers of cartilage turnover, Part 1: Markers of collagen degradation and synthesis, The Veterinary Journal, 185: 2010, p. 36 – 42.