Repík lekársky a jeho in vitro antioxidačný účinok sledovaný metódou spektrofotometrie

Authors: Andrea Fejerčáková 1    Janka Vašková 1    Klára Krempaská 1    Ladislav Vaško 1   
1 UPJŠ- Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Košice, Slovensko   
Year: 2014
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1074
ISBN: 978-80-970712-6-4

Na základe niektorých štúdií, repík lekársky (Agrimonia eupatoria, L.), vykazuje antioxidačné vlastonsti, a to predovšetkým kvôli vysokému obsahu polyfenolických zlúčenín [1, 2]. Polyfenoly sú schopné reagovať s reaktívnymi časticami kyslíka a dusíka (RNOS) a tým eliminovať ich produkciu.

V predkladanej štúdii sme sa preto zamerali na hodnotenie schopnosti rozličných koncentrácii (0,05 % , 0,1 % a 0,2 %) extraktu repíka lekárskeho (Nová Ľubovňa, a.s.) vychytávať superoxidový, hydroxylový radikál, rovnako ako aj jeho schopnosť eliminovať oxid dusnatý a peroxynitritový anión (ONOO-). Koncentrácie boli zvolené podľa prevedených kŕmych pokusov na zistenie mechanizmu účinku. In vitro antioxidačné vlastnosti extraktu boli vyhodnotené spektrofotometricky. Extrakt repíka lekárskeho preukázal mierny účinok voči  superoxidu (10 %) pri použití najnižšej koncentrácie. Efekt voči hydroxylovému radikálu (15 % , 20 % , 40 %)  bol závislý na použitej koncentrácii (0,05 %, 0,1 %, 0,2 %). Veľmi nízky antioxidačný účinok bol zaznamenaý voči oxidu dusnatému a ONOO-, pričom maximálnu inhibičnú aktivitu, sme pozorovali pri použití najnižšej koncentrácie 0,1 %.

Antioxidačná aktivita rastlinných extraktov sa mení na základe použitej koncentrácie. Pozorovaný účinok extraktu repíka lekárskeho voči reaktívnych časticiam dusíka a superoxidu bol slabý, pričom nedosiahol viac ako 10 %. Relatívne vysokú vychytávaciu schopnosť testovaného extraktu (40 %) sme zaznamenali voči hydroxylovému radikálu, čo môže byť zodpovedať jeho protizápalovému pôsobeniu v ľudovej medicíne.

Práca bola financovaná grantom VEGA 1/1236/12 a 18/GSD/2012.
[1] Correia, H.S, Batista,  M.T., Dinis, T. C. The activity of an extract and fraction of Agrimonia eupatoria L. against reactive species. Biofactors, 2007, 29, 91–104.
[2] Gião, M.S., Pestana, D., Faria, A., et al. Effects of extracts of selected medicinal plants upon hepatic oxidative stress. J Med Food. 2010, 13 (1), 131-136.