Štúdium sekrécie proteáz Trichoderma atroviride

Authors: Matej Maťaťa 1    Martin Šimkovič 1    Ľudovít Varečka 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko   
Year: 2014
Section: Open section
Abstract No.: 1071
ISBN: 978-80-970712-6-4

Vláknité huby z rodu Trichoderma slúžia ako modelové organizmy na výskum napr. konidiogenézy, mykoparazitizmu, bunkovej diferenciácie a v poslednom čase aj na štúdium sekrécie homológnych alebo heterológnych bielkovín. Metabolická flexibilita a sekrečný potenciál rodu Trichoderma vedú k produkcii rôznych hydrolytických enzýmov, ktoré sa zúčastňujú biodegradačných procesov a majú svoje miesto aj v boji o životný priestor. Počas mykoparazitizmu Trichoderma spp. pri priamej konfrontácii s konkurenciou sekretuje komplexný enzýmový systém, ktorý napomáha narušeniu integrity a následnej penetrácii bunkovou stenou hostiteľa. Ide najmä o chitínolytické a glukánolytické enzýmy, z ktorých mnohé sa využívajú aj v priemyselnej praxi. Na druhej strane málo sa vie o proteolytickom systéme, ktorý sa tiež uplatňuje v biologickej ochrane rastlín pred fytopatogénmi.

Výsledky získané v našom laboratóriu naznačujú, že komplexné organické substráty u húb Trichoderma atroviride indukujú tvorbu vysokomolekulových proteolytických enzýmov. Cieľom predloženej prezentácie je zhrnúť výsledky získané počas štúdia syntézy proteolytických enzýmov u T. atroviride a charakterizácia sekrečnej dráhy. 

Táto práca bola podporená grantovými agentúrami APVV (APVV-0719-12).