Identifikácia baktérií rodu Lactobacillus a Lactococcus v sudovanom ovčom syre multiplexnou PCR

Authors: Jadža Lejková 1    Ľubomír Valík 1    Tomáš Kuchta 2   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika    2 Oddelenie mikrobiológie a molekulárnej biológie,Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1070
ISBN: 978-80-970712-6-4

Pod pojmom sudovaný ovčí syr rozumieme čiastočne vyzretý, rozdrvený a nasolený ovčí syr z obdobia prebytku ovčieho hrudkového syra,  ktorý je skladovaný v dubových sudoch až do obdobia, kedy sa z takto skladovaného vysoleného ovčieho sudovaného syra a nevysolenej kravskej hrudky vyrába v zimnom období Slovenská zimná bryndza.

V našej práci sme sa zamerali na identifikáciu kyslomliečnych baktérií rodu Lactobacillus  Lactococcus s využitím multiplexnej PCR. Spolu sme identifikovali 36 izolátov z ôsmych vzoriek sudovaného ovčieho syra. Z izolátov čistých kultúr, sme extrahovali DNA pomocou lyzačného roztoku a túto sme ďalej analyzovali pomocou multiplexnej PCR. Priméry využité v tejto práci na identifikáciu baktérií rodu Lactobacillus boli zamerané na amplifikáciu  oblasti 16S-23S rRNA ISR (intergenetický medzerníkový región) a priľahlú oblasť 23S rRNA génu a priméry pre baktérie rodu Lactococcus boli určené na amplifikáciu 16S rRNA génu. Získaný produkt sme vizualizovali 1,5% agarózovou elektroforézou a kapilárnou elektroforézou (QIAxcel). Na základe veľkostí produktov a konečnej špecifickej PCR sme z 36 izolátov potvrdili prítomnosť rodu Lactococcus v 8 vzorkách (Lactococcus lactis subsp. cremoris (1)Lactococcus lactis subsp. lactis (7)) a rod Lactobacillus v 12 vzorkách (Lactobacillus fermentum (3), Lactobacillus casei (4) a pre 5 vzoriek nám chýbali špecifické priméry, avšak v prvom kroku multiplexnej PCR bola potvrdená ich príslušnosť k rodu Lactobacillus).

Táto práca vznikla vďaka podpore projektu APVV 0590-10.