Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví

Authors: Barbora Kaločayová 1    Lucia Mézešová 1    Jana Vlkovičová 1    Veronika Jendruchová 1    Norbert Vrbjar 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1066
ISBN: 978-80-970712-6-4

Naša štúdia bola zameraná na vplyv chronického ochorenia diabetes mellitus typu 1 na vlastnosti Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkanov oboch pohlaví. Na,K-ATPáza má kľúčovú úlohu v udržiavaní homeostázy Na+ a K+ iónov v intracelulárnom priestore a predstavuje jeden z dôležitých komponentov hematoencefalickej bariéry. Diabetes sme vyvolali u 8-týždňových potkanov jednorazovým intraperitoneálnym podaním streptozotocínu v dávke 65 mg.kg -1. Po dobe 16 týždňov trvania diabetu došlo k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi o 120 % u samcov a o 203 % u samíc. Pri aktivácii Na,K–ATPázy z mozgovej kôry substrátom ATP in vitro v rozmedzí 0,16 - 8 mmol·l-1 ATP sme pozorovali stabilitu enzýmovej aktivity v reakcii na chronické pôsobenie diabetu u oboch pohlaví potkanov. Avšak, pri sledovaní vlastností enzýmu z hľadiska pohlavnej diferenciácie sme zistili významné zvýšenie aktivity Na,K-ATPázy v celom koncentračnom rozsahu energetického substrátu ATP u samíc bez ohľadu na ich fyziologický stav v porovnaní so samcami. Podobný trend nastal aj pri aktivácii enzýmu s narastajúcimi koncentráciami kofaktora Na+. Pri oboch typoch aktivácie sme pozorovali výrazne vyššiu hodnotu Vmax u samíc v porovnaní so samcami u kontrolných ako aj u diabetických potkanov. Naše výsledky poukazujú na zvýšený počet aktívnych molekúl Na,K-ATPázy v tkanive mozgovej kôry u samíc potkanov nezávisle na ich fyziologickom stave v porovnaní s príslušnými samcami.

Štúdia bola podporená Slovenskou Grantovou agentúrou VEGA : 2/0141/13.