Vnútrobunková distribúcia γ-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride

Authors: Tomáš Molnár 1    Ľudovít Varečka 1    Martin Šimkovič 1   
1 Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Open section
Abstract No.: 1062
ISBN: 978-80-970712-6-4

Počas práce bola skúmaná vnútrobunková distribúcia GABA a iných aminokyselín v konídiách, mycéliu a v troch subcelulárnych frakciách. Metódou tenkovrstvovej chromatografie sa overila prítomnosť GABA v subcelulárnych frakciách. Výsledky ukázali, že GABA je prítomná v mikrozomálnej frakcii a v supernatante. V mitochondriálno-vakuolárnej frakcii sa jej prítomnosť nebola zistená. Jej koncentrácia v supernatante vypočítaná na mg bielkovín sa klesala do veku mycélia 5 dní. V desaťdňovom mycéliu bol pozorovaný nárast.

Koncentrácia kyseliny glutámovej, aminokyseliny úzko súvisiacej s metabolizmom GABA, bola najvyššia v konídiách a potom so stúpajúcim vekom mycélia sa klesala.

Okrem už spomenutých, bolo identifikované ešte ďalších sedem aminokyselín. Koncentrácia Asp, Leu, Val a Ala bola v desaťdňovom oveľa vyššia ako v päťdňovom napriek tomu, že v mladšom mycéliu sa ich koncentrácia klesala so stúpajúcim vekom. Koncentrácia Gln a Gly sa so starnutím mycélia klesala. 

Táto práca bola podporená grantovou agentúrou APVV (APVV-0719-12).