Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov

Authors: Terézia Kisková 1    Vlasta Demečková 1    Beáta Veliká 1    Jana Topitzerová 1    Katarína Venglovská 1    Zuzana Šteffeková 2   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1046
ISBN: 978-80-970712-6-4

V posledných rokoch nadobudol informačný boom o vplyve alkalickej diéty na ľudské zdravie gigantické rozmery. Prostredníctvom internetového prehliadača je možné nájsť milióny webových stránok a informácií o protektívnych účinkoch alkalickej diéty na vznik či liečbu rôznych druhov nádorových ochorení, vedecké práce in vivo však chýbajú. Hlavná myšlienka vznikla z faktu, že v nádorovom mikroprostredí sa v dôsledku nahromadenia kyseliny mliečnej, ktorá je nadmerne produkovaná nádorovými bunkami, znižuje pH a mikroprostredie sa okysľuje. Jedným z populárnych odporúčaných spôsobov, ako v organizme zvýšiť pH, je piť alkalickú vodu (pH 8-10). Cieľom nášho experimentu bolo sledovať preventívny/liečebný potenciál alkalickej vody v procese chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley. V experimente, ktorý trval 16 týždňov, bolo použitých 22 samíc vo veku 30 dní (Velaz, Praha, ČR), rozdelených do troch experimentálnych skupín. Prvú skupinu tvorili zdravé jedince (n = 6), druhú neliečené jedince (n = 8) s intraperitoneálne podaným karcinogénom N-metyl-N-nitrozoureou (NMU) v dávke 50 mg/kg. Tretia skupina (n = 8) pozostávala z karcinogénnych samíc, ktorým bola ad libitum podávaná alkalická voda s kontrolovaným pH v rozmedzí 8,5 - 9,5 (Alkaline Water Pitcher, Yalong Trade s.r.o. Čína). V experimente boli sledované základné parametre karcinogenézy (incidencia, latencia, frekvencia, objem) ako aj krvného obrazu. Z nádorového tkaniva zvierat sa stanovila hladina celkových proteínov, proteínov mitochondrií a hypoxický stav nádoru (FADH2 a redukovaný koenzým NADH+H+). Výsledky experimentu nepotvrdili potenciál alkalickej vody v prevencii mamárnej karcinogenézy. Incidencia ochorenia dosiahla 100 % už v desiatom experimentálnom týždni a dostala sa na úroveň neliečených zvierat. Okrem toho frekvencia nádorov signifikantne stúpla (P<0,05) bez štatistického ovplyvnenia ich objemu v porovnaní s neliečenými zvieratami. Analýza krvného séra nepoukázala na protektívny účinok alkalickej vody. Nádorové liečené aj neliečené zvieratá mali značnú hypoproteinémiu, hyperkreatinémiu, hyperkalcémiu a hypofosfatémiu. V nádorovom tkanive intenzívnou proliferáciou a s narastajúcim metastatickým potenciálom stúpa hladina celkových proteínov; vo všetkých vyšetrovaných nádoroch stúpla hladina celkových proteínov oproti zdravým mamárnym tkanivám. Na druhej strane je potrebné konštatovať, že alkalická voda pravdepodobne prispela k zníženiu hladiny proteínov izolovaných z mitochondrií nádorov (P<0,01). Vyšetrovanie hypoxického stavu nádorov odhalilo najsignifikantnejší nedostatok kyslíka v nádoroch zvierat, ktorým sa podávala alkalická voda (P<0,001) v porovnaní so zdravým prsným tkanivom. Z nášho experimentu je zrejmé, že alkalická voda v prevencii/liečbe rakoviny prsníka nemala pozitívny účinok a tým pádom sa svojimi účinkami nelíšila od bežnej pitnej vody. Je možné, že proces karcinogenézy dokonca podporuje. Je potrebných viacej vedeckých štúdii, na štatisticky významnejšej skupine experimentálnych zvierat, aby sa mohli jednoznačne potvrdiť protektívne resp. negatívne účinky prijímania alkalickej vody pri nádorovom ochorení.

Tento projekt vznikol plnením vnútorného univerzitného grantového systému VVGS UPJŠ.