Stanovenie stroncia-90 v kostiach divo- žijúcej zvery

Authors: Ľubica Darážová 1    Silvia Dulanská 1    Dušan Galanda 1    Zuzana Kohútová 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra Jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 1040
ISBN: 978-80-970712-6-4

Stanovenie antropogénneho stroncia-90 (90Sr) je veľmi dôležité z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva. 90Sr vznikalo vo veľkej miere pri testoch jadrových zbraní v období 50-60.tych rokov 20.teho storočia a počas havárií jadrových zariadení. K hlavným príčinám, prečo je potrebné monitorovať 90Sr sa radia jeho nepriaznivé účinky na organizmus a fakt, že 90Sr predstavuje nutričný analóg vápnika. Kumulácia 90Sr nastáva na rovnakých miestach ako sa nachádza  vápnik, a to 99% v kostiach. 90Sr spôsobuje pri kumulácii v kostiach ožarovanie kostnej drene v podobe jeho dcérskeho produktu 90Y, čo môže viesť k rakovine kostnej drene alebo leukémii. Na stanovovanie 90Sr sa najčastejšie používajú kosti divo- žijúcej zvery [1-3]. 

V rámci experimentálnej práce sme testovali použitie selektívneho sorbentu AnaLig Sr01 vyvinutého na báze molekulárnej rozpoznávacej technológie firmou IBC Advanced Technologies na možnú separáciu 90Sr z kostí. Ako prvé sme skúmali vplyv konkurenčného Ca2+ na výťažok stroncia. Testovanie bolo nevyhnutné kvôli vysokému obsahu vápnika v kostiach, ktorý môže spôsobovať interferencie pri stanovení 90Sr. Výťažok separácie sa sledoval pomocou stopovacieho rádionuklidu 85Sr, na separáciu sa použilo 0,6 g sorbentu AnaLig Sr01. Zistili sme, že pri obsahu vápnika do 2500 mg neklesá výťažok 85Sr pod 92%, pri hmotnostiach Ca2+ od 2750 mg do 3750 mg sme pozorovali výťažok do 60,87%. S využitím AAS (atómová absorpčná spektroskopia) sa stanovil obsah vápnika vo vzorkách kostí zo svine divej, ktorý predstavoval 167,05 mg Ca2+ v 1g kosti. Z tohto dôvodu sme na ďalšie experimenty určili maximálne množstvo kosti pre stanovenie 90Sr do 20 g. Na experimentoch v stanovení 90Sr sa pokračuje a výsledky budú prezentované v ďalšom príspevku.

[1]  Wallova, Kandler, Wallner, Monitoring of radionuclides in soil and bone samples from Austria, Journal of Environmental Radioactivity, 2012, p.44-50
[2]  Remec, The selective separation of 90Sr and 99Tc in nuclear waste using molecular recognition technology products, Czechoslovak Journal of Physics, 2006
[3]  Nielsen, The biological role of strontium, Bone 35, 2004, p.583-588