Vplyv prenatálne podanej kyseliny retinovej na nitrergické štruktúry v kôre mozgu

Authors: Natália Hvizdošová 1    Lenka Tomášová 1    Darina Kluchová 1   
1 Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, 041 80 Košice   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1028
ISBN: 978-80-970712-6-4

Kyselina retinová (RA) je biologicky aktívna forma vitamínu A a hrá dôležitú úlohu v rôznych základných životných procesoch (1). Mnoho výskumov spojených s vitamínom A a retinoidmi v nervovom systéme sa zameriava na embryonálny a skorý postnatálny vývin mozgu. Vysoká teratogenita bola zaznamenaná u gravidných cicavcov, ktorým boli podávané vysoké dávky vitamínu A. V tomto prípade bolo popísané multiorgánové poškodenie, vrátane poškodenia centrálneho nervového systému, kde sa objavil exencephalus, mikrocefália, mikroftalmia a tiež spina bifida (2). V našom experimente sme sledovali oblasť prefrontálnej kôry mozgu a morfologickú charakteristiku prítomných nitrergických neurónov u 2-týždňových potkanov, ktorým bola prenatálne podaná kyselina retinová. RA bola i.p. podaná gravidným samiciam na 14-16. deň gravidity. Na znázornenie neurónov sme použili histochemickú metódu NADPH-diaforázu a vzorky sme vyhodnocovali svetelným mikroskopom. Zaznamenali sme štatisticky významný rozdiel  (p<0,001) v dĺžke dendritov u potkanov, ktorým bola prenatálne podaná RA (23,49 µm), v porovnaní s dĺžkou dendritov u  potkanov bez ovplyvnenia RA (57,79 µm). Rozdiel vo veľkosti tela neurónov v experimentálnej skupine (9,02 µm) a v kontrolnej skupine (9,29 µm) sa výrazne nelíšil. Naše výsledky pravdepodobne poukazujú na inhibičný vplyv RA na vývin a morfologickú charakteristiku neurónov u 2-týždňových potkanov, a to predovšetkým na dĺžku dendritov. Okrem inhibičného účinku na bunkový cyklus neuroepiteliálnych buniek, zasahuje vitamín A aj do diferenciácie existujúcich neuroblastov. Poškodenie buniek umožňuje ich prežívanie, ale proliferácia prebieha so zníženou rýchlosťou (3).

Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0154/11, VVGS-2013-106 a 12/GSD/2012
(1) BONET ML, RIBOT J, FELIPE F, PALOU A.: Vitamin A and the regulation of fat reserves. Cell Mol Life Sci, 2003; 60: 1311-1321.
(2) MADEN M.: Retinoid signalling in the development of the central nervous system. Nat Rev Neurosci, 2002; 3: 843-853.
(3) LANGMAN J., WELCH G.W.: Excess vitamin A and development of cerebral cortex. J Comp Neurol, 1967; 131: 15-26.