Charakterizácia lineárneho plazmidu pSA3239 v Streptomyces aureofaciens CCM3239

Authors: Erik Mingyár 1    Renáta Nováková 1    Renáta Knirschová 1    Ľubomíra Fecková 1    Carmen Bekeová 1    Ján Kormanec 1   
1 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava,   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1022
ISBN: 978-80-970712-6-4

Streptomycéty sú pôdne mikroorganizmy, ktoré sú zaujímavým objektom štúdia hlavne pre ich bohatý sekundárny metabolizmus. Sekundárne metabolity, produkované rôznymi kmeňmi streptomycét, sú zaujímavým objektom štúdia pre ich potenciálne využitie v rôznych odvetviach ako medicína, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a pod. Najzaujímavejšie sekundárne metabolity sú antibiotiká, ktoré streptomycéty produkujú pravdepodobne na ochranu vlastných nahromadených živín [1].

Počas štúdií polyketid syntázového génového zhluku, aur1, ktorý je zodpovedný za tvorbu angucyklického antibiotika auricínu boli sekvenčnou analýzou pozorované gény homologické s génmi pre replikáciu lineárnych plazmidov streptomycét, gény potrebné pre prerozdeľovanie plazmidov a gény kódujúce proteíny, podieľajúce sa na ochrane telomérnych koncov [2].

Metódou pulznej gélovej elektroforézy bol v mikroorganizme Steptomyces aureofaciens CCM3239 identifikovaný lineárny plazmid s veľkosťou 240 kb. Okrem angucyklického antibiotika auricínu, boli na tomto plazmide pozorované aj iné sekundárne metabolity: zhluk génov aur2 kóduje zatiaľ neznámi sekundárny metabolit, zhluk génov bpsA kóduje modrý pigment indigo, zhluk génov pre metabolizmus síry a iné gény, kódujúce potenciálne sekundárne metabolity [2].

Tato publikácia bola podporená Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja pod číslom grantu APVV-0203-11
[1] Dyson, P. 2011. Streptomycetes. Molecular biology and biotechnology. Norfolk, UK: Caister Academic Press, 2011. 253 p. ISBN: 978-1-904455-77-6.
[2] Novakova, R. a kol. 2013. The gene cluster aur1 for the angucycline antibiotic auricin is located on a large linear plasmid pSA3239 in Streptomyces aureofaciens CCM 3239. In FEMS Microbiology Letters. ISSN: 1574-6968, 2013, vol. 342, p .130-137.