Fytocenologický a pedologický prieskum lužných lesov v okolí obce Trnovec nad Váhom

Authors: Darina Maťová 1    Marianna Kollárová 2   
1 Katedra botaniky PRIFUK, Bratislava 1, Slovenská republika    2 Katedra pedológie PRIFUK, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1015
ISBN: 978-80-970712-6-4

Lužné lesy vznikajú vplyvom veľmi špecifických podmienok, sú celoročne podmáčané a periodicky zaplavované, viazané na vysokú hladinu podzemnej vody. Výskumu porastov lužných lesov v okolí obce Trnovec nad Váhom, ktorého predmetom bolo získanie fytocenologických a pedologických výsledkov, sa vo svojej práci venovala Maťová [1]. Na sledovanom území bolo v priebehu vegetačného obdobia v roku 2011 zhotovených 6 fytocenologických zápisov na 6 rozličných plochách v rámci skúmanej lokality. Pri spracovávaní údajov o rastlinných spoločenstvách boli použité metódy fytocenologického snímkovania podľa princípov zurišsko-montpelierskej školy [2]. Nájdené porasty boli zaradené do asociácie Salicetum albae Issler 1926 a to na základe výskytu rastlinných druhov, ktoré sú v práci Jarolímka a Šibíka [3] uvedené pre toto spoločenstvo ako diagnostické, stále a dominantné a predstavujú fragmenty lužných lesov. Názvy vyšších rastlín sú uvádzané podľa Marholda a Hindáka [4]. Nižšie rastliny neboli determinované. Zo zaznamenaných druhov možno spomenúť napríklad v stromovom poschodí druh vŕba biela (Salix alba), v krovinovom poschodí baza čierna (Sambucus nigra) a v bylinnom poschodí druhy pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius) a lipkavec obyčajný (Galium aparine). Avšak, výskyt nepôvodných a inváznych druhov ako agát biely (Robinia pseudoacacia), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) a netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), ktorých výskyt bol zistený počas výskumu, indikuje nepriaznivý stav biotopu lužných lesov na vybranom území. Táto štúdia tiež poukazuje na pedologický prieskum, preto boli na skúmanom území urobené dva pôdne vrty. Výsledkom bolo zistenie, že daná oblasť lužných lesov patrí do lokality s výskytom fluvizemí modálnych a fluvizemí glejových, ktoré sú typickými pôdami nív riek a údolí v periodicky zaplavovaných oblastiach. Opis pôdnych vrtov bol uskutočnený podľa Čurlíka a Šurinu [5]. Názvy pôdnych typov sú uvádzané podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska [6].

[1] Maťová, Fytocenologická a pedologická  charakteristika lužných lesov v okolí Trnovca nad Váhom, Diplomová práca. 2012, p. 79
[2] Braun-Blanquet, Pflanzensoziologie. 3. Auflage. Wien. Springer-Verlag. 1964, p. 865
[3] Jarolímek, Šibík, Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Bratislava. 2008, p. 332
[4] Marhold, Hindák, Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Bratislava. 1998, p. 687
[5] Čurlík, Šurina, Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd. VÚPOP v Bratislave. 1998, p. 134
[6] Kolektív, Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska - Bazálna referenčná taxonómia. VÚPOP v Bratislave. 2002, p. 76