Testovanie biologického efektu výluhu z Annona muricata na bunkovú líniu HT-29

Authors: Iveta Gašparová 1    Zuzana Varchulová Nováková 1    Ľuboš Danišovič 1    Daniel Böhmer 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1004
ISBN: 978-80-970712-6-4

Onkologické ochorenia sú podľa štatistík druhou najčastejšou príčinou mortality v Európe.[1] To dokumentuje nielen zdravotnícky ale aj celospoločenský význam týchto ochorení, ktoré predstavujú obrovskú záťaž pre jednotlivca ako aj pre celý zdravotnícky a sociálny systém. Navyše, vplyvom rastu a starnutia populácie sa incidencia týchto ochorení bude v nasledujúcich rokoch významne zvyšovať. Preto je veľmi dôležité rozširovať spektrum terapeutických možností, hľadať nové prostriedky a spôsoby liečby onkologických ochorení a skúmať nové látky a molekuly s možným protirakovinovým účinkom. Jednou z možností kde tieto látky hľadať sú rastliny používané vo východnej medicíne a tradičnom liečiteľstve. Viacero rôznych látok s antiproliferatívnym účinkom na rakovinové bunky už bolo objavených práve v rastlinách používaných v alternatívnej medicíne a fytoterapii.[2,3] Ako príklady môžeme uviesť antiproliferačný a antioxidačný účinok  Garcinia mangostana na líniu buniek rakoviny prsníka[4] alebo indukciu apoptózy ľudských buniek rakoviny pľúc kurkumínom.[5] Annona muricata (anona mäkkoostnatá, graviola, soursop) je rastlina z čeľade anonovité. Vyskytuje sa v Ázii, Oceánii, Strednej a Južnej Amerike a v Afrike. V prírodnej medicíne sa listy a semená používajú ako prostriedky proti parazitom, vysokému krvnému tlaku a rakovine. Viaceré vedecké práce udávajú antiproliferačné účinky anonacenových acetogenínov, látok extrahovaných zo semien a listov tejto rastliny, na vybrané rakovinové bunkové línie.[6,7] V našom experimente sme sa zamerali na protirakovinový efekt výluhu Annona muricata, na sledovanie jeho vplyvu na proliferáciu buniek rakovinovej línie HT-29 (adenokarcinóm hrubého čreva) a indukciu apoptózy v tejto bunkovej línii pomocou testov cytotoxicity (MTT, WST-1) a apoptózy (Muse™ Annexin V and Dead Cell Assay). Z našich meraní vyplynulo, že roztok vytvorený vyluhovaním listov rastliny Annona muricata v PBS pri 80˚C počas 20 minút mal značný vplyv na proliferáciu a indukciu apoptózy v bunkovej línii HT-29 len v 100% koncentrácii, menej výrazný bol vplyv 50% koncentrácie (výluh rastliny v PBS zriedený s DMEM v pomere 1:1). Pri nižších koncentráciách neboli pozorované výraznejšie zmeny. Z výsledkov usudzujeme, že látky prítomné v listoch tejto rastliny indukujú apoptózu a znižujú proliferáciu v použitej bunkovej línii.  Do budúcnosti plánujeme zopakovať experiment s použitím metanolového extraktu. Tiež plánujeme uskutočniť chemickú analýzu použitého extraktu. Listy tejto rastliny majú podľa našich meraní antiproliferatívne účinky na bunky adenokarcinómu hrubého čreva a mohli by byť použité pri vývoji nových chemoterapeutík. 

[1] Data and statistics WHO Europe In: [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/data-and-statistics
[2] Shoemaker, M., Hamilton, B., Dairkee, S. H., Cohen, I. and Campbell, M. J. (2005), In vitro anticancer activity of twelve Chinese medicinal herbs. Phytother. Res., 19: 649–651. doi: 10.1002/ptr.1702.
[3] Lee, S. M. Y., Li, M. L. Y., Tse, Y. C., Leung, S. C. L., Lee, M. M. S., Tsui, S. K. W., ... & Waye, M. M. Y. (2002). < i> Paeoniae Radix, a Chinese herbal extract, inhibit hepatoma cells growth by inducing apoptosis in a p53 independent pathway. Life sciences, 71(19), 2267-2277.
[4] Moongkarndi, P., Kosem, N., Kaslungka, S., Luanratana, O., Pongpan, N., & Neungton, N. (2004). Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by< i> Garcinia mangostana(mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line. Journal of ethnopharmacology, 90(1), 161-166.
[5] Radhakrishna Pillai, G., Srivastava, A. S., Hassanein, T. I., Chauhan, D. P., & Carrier, E. (2004). Induction of apoptosis in human lung cancer cells by curcumin. Cancer letters, 208(2), 163-170.
[6] George, V. C., Kumar, D. N., Rajkumar, V., Suresh, P. K., & Ashok, R. (2012). Quantitative assessment of the relative antineoplastic potential of the n-butanolic leaf extract of Annona muricata Linn. in normal and immortalized human cell lines. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(2), 699-704.
[7] Wu, F. E., Gu, Z. M., Zeng, L., Zhao, G. X., Zhang, Y., McLaughlin, J. L., &  Sastrodihardjo , S. (1995). Two New Cytotoxic Monotetrahydrofuran Annonaceous Acetogenins, Annomuricins A and B, from the Leaves of Annona muricata. Journal of Natural Products, 58 (6), 830-836.